Condicions generals de venda

En les presents condicions generals de venda, el venedor vendedor  DEFATEX Europa, sl es designa com "Defatex", al client es designa genèricament com el "comprador".

1. Àmbit d'aplicació

La present condicions de venda únicament seran vinculant nomes confirmada la comanda de forma telemàtica, o, per defecte de l’anterior, escrita signant i acceptant la nostra ordre de comanda o Pressupost.

2. Preus

L'informem que aquesta Botiga electrònica està dirigida exclusivament a professionals (empreses, administradors, col·lectivitats, professionals liberals, autònoms, associacions, etc), per aquesta raó tots els preus figuren sense IVA. L'IVA corresponent a les obligacions tributàries que correspongui a cada comprador, s'afegirà en el moment de la facturació final en el carret de la compra de la botiga electrònica.

Els nostres preus s'entenen en el nostre magatzem de Barcelona, ​​incloent ports fins a destí dins de la península ibèrica (excepte Andorra i Portugal) i l'embalatge; s’exclou dels preus el muntatge, la maquinària o mitjans de càrrega i descàrrega. Tots els preus indicats són en Euros i no inclouen, ni impostos ni altres despeses.

Per a enviaments fora de la Península ibèrica (inclosos Portugal i Andorra) els preus no contemplen ports, despeses, bestretes, taxes o impostos, ni per a la exportació, ni els propis a la destinació.

Els preus són vàlids exclusivament en el termini de 15 dies en cas que manques la validació o el pagament de la venda realitzada pel comprador.

3. Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament indicats en la nostra confirmació son amb caràcter merament informatiu i no tenen valor contractual.

En cas de raons per  força major, per escassetat de matèries primeres així com la demora per part dels nostres proveïdors, provocaran una extensió apropiada dels nostres terminis de lliurament.

Qualsevol retard en l’entrega no dona dret a indemnització.

Defatex sempre mantindrà informat al comprador de les incidències i retards del gènere a lliurar a aquest.

4. Embalatge

L'embalatge es realitzarà d'acord amb el producte i segons criteri de Defatex. L'embalatge pel transport es reduirà al mínim possible.

Utilitzem únicament materials reciclables, els quals poden ser dipositats pel comprador en el contenidor apropiat per al seu reciclatge.

5. Enviament i traspàs de la responsabilitat

L'enviament del material s'efectua a criteri de Defatex, en cas de que no hi hagi cap altre acord.

La responsabilitat sobre la mercaderia passa al comprador a partir del moment que aquesta es lliurada al traginador, independentment de qui es faci càrrec dels ports del transport.

Defatex no incorrerà en cap responsabilitat si el comprador demora el lliurament del material.

El lliurament del material es realitzarà a la direcció del comprador, o a una altra direcció que se'ns indiqui amb suficient antelació a la data d'enviament.

El traginador lliurarà la mercaderia a nivell de planta sòl i no estarà obligat a traslladar el material fins a plantes superiors, direccions diferents al la ubicació definitiva de la mercaderia.

6. Condicions de pagament

La forma de pagament serà l'acordada a la confirmació de la comanda i / o en la factura comercial i / o proforma. Per a operacions de comptat, pagament anticipat, sigui pel canal botiga.defatex.como de la  forma de contacte directe i / o electrònic, es facilitarà, de mutu acord, al comprador una factura per correu electrònic exclusivament.

7. Retenció de la propietat

Els materials subministrats romanen en propietat de Defatex fins que es produeixi el pagament total de la mercaderia per part del comprador.

8. Garantia

Tots els nostres productes tenen una garantia per defectes de fabricació de DOS anys.

Queden exclosos els deterioraments per ús indegut, instal·lació incorrecta o danys efectuats per tercers.

9. Responsabilitats

Les reclamacions per danys i perjudicis queden completament exclosos, independentment de la seva naturalesa contractual, sempre que no es puguin atribuir a un comportament dolós o greument negligent per part de Defatex, de la mateixa manera que Defatex, queden exclosos d'aquesta responsabilitat els operaris, empleats representants i dependents contractats directa o indirectament per Defatex.

En el cas que les responsabilitats amb el comprador es puguin atribuir a un comportament dolós o greument negligent, Defatex respondrà com a topall màxim el valor de la mercaderia transaccionada i retornada. Les indemnitzacions econòmiques per perduda de benefici, per estalvi de despeses d'indemnització a través de tercers, per danys directes o indirectes no són reclamables.

Les exclusions de danys i perjudicis a dalt esmentades no es refereixen a drets que siguin deguts a un comportament maliciós per part de Defatex, així com responsabilitats derivades del compliment de característiques garantides o basades en el la Llei de responsabilitat civil per productes defectuosos o danys derivats per incompliment de la salut física, la vida o de la integritat física.

10. Recepció de material malmès

El comprador ha de comprovar tot material a la recepció per verificar si presenta danys. Igualment s'ha de comprovar si la quantitat d'embalums lliurada correspon amb la indicada a l'albarà de lliurament.

En cas de rebre una mercaderia malmesa, el comprador signarà l'albarà de lliurament indicant per escrit els defectes percebuts. Contacti immediatament amb Defatex abans de transcórrer 24 hores des de la recepció del material, enviant per carta, correu electrònic o fax, escrit sobre la incidència còpia de l'albarà i les seves dades de contacte. Recomanem igualment fer fotografies del material malmès. No es podran acceptar reclamacions que no compleixin aquests requisits.

11. Canvi, anul·lació, substitució o devolució de comandes

Per realitzar canvis o anul·lacions de la comanda li preguem que contacti amb Defatex per carta, correu electrònic o fax en un termini màxim de 2 dies a partir de la data de confirmació de la comanda. Per fer-ho pots enviar un correu electrònic a administracion@defatex.com o trucar al telèfon 935 102 610.

En cas de devolució o substitució causa d'un error no imputable a Defatex, el comprador s'ha de posar en contacte amb Defatex per a l'acceptació, o no, del gènere. No s'acceptarà cap devolució sense previ avís ni acceptació de la devolució o substitució per part de Defatex, ni, així mateix, transcorreguts 5 dies després del subministrament del gènere.

Pels articles que s'estiguin o s'hagin fabricats a petició expressa del comprador, de mesures, colors o acabats especials, o en quantitats superiors a les habituals, poden tenir restriccions, despeses o fins i tot quedar totalment fora d'un possible canvi, anul·lació substitució o devolució. No s'acceptarà material sense una autorització prèvia per part de Defatex.

S'acceptarà únicament material no usat, en perfecte estat i en el seu embalatge original. Les despeses d'enviament a l'adreça que Defatex indiqui aniran a càrrec del client. És imprescindible adjuntar l'autorització de Defatex al enviar de devolució.12. Protecció de dades

 

 

12. Protecció de dades personals

L'informem que Defatex s'adreça exclusivament a professionals (empreses, administradors, col·lectivitats, professionals liberals, autònoms, associacions, etc.), per aquesta raó i atenent a la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD) del 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament desenvolupat al REAL DECRET 1720/2007, de 21 de desembre. S'informa que és d'aplicació a Defatex l'apartat 2, de l'article 2 del títol I de disposicions generals en l'esmentat reglament.

L'enviament de les dades personals per part del comprador, seran processats atenent-se a la legislació vigent i en qualsevol cas Defatex es compromet a NO cedir, prestar, vendre o donar ús públic a aquesta informació facilitada. El comprador sempre podrà accedir a la informació personal per modificar-la, canviar-la o esborrar-la.

13. Àrea de jurisdicció

Defatex i el comprador es sotmeten expressament, en cas de dubte o discrepància en les condicions expressades anteriorment, a la competència dels Tribunals de Barcelona.

Les presents normes generals de venda no es poden contemplar com un contracte d’adhesió per part del comprador, son en tot cas unes normes general per tenir un criteri comú a la transacció contractual entre el comprador i Defatex.

En qualsevol moment durant la tramitació de la comanda, el comprador podrà posar en coneixement de Defatex els possibles canvis en les normes aquí establertes per acordar unes que escaiguin millor a la naturalesa de la transacció segons acord de les dues parts.

Una vegada tancada la comanda mitjançant el pagament del material, s’entendrà que a tots els efectes, el comprador accepta de bon grat les presents normes general de venda.

14. Modificacions en el catàleg de Defatex

Defatex es reserva el dret de modificar les característiques tècniques dels productes i / o les fotos, plànols, dibuixos, descripcions dels articles que figuren en botiga.defatex.com, sense previ avís.

Així mateix Defatex es reserva el dret de modificar o actualitzar en qualsevol moment els possibles preus que figuren en botiga.defatex.com.

vendedor  DEFATEX Europa, sl

Gener 2017

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 28002, Foli 135, Full 128.833, Inscripció 1º

NIF: B60804879